• Informacje RODO

W związku z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Państwa żadne działanie lub kontakt z nami.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest firma: WIKO Wieslaw Najder ul. Pogodna 13 76-200 Strzelino

2. INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie podczas zakładania konta, zapisaniu się do newslettera, dokonania wpisu na naszej stronie bądź w związku z innymi działaniami dokonywanymi przez Panią/Pana na naszej stronie (np. zakupem towarów).

3.CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
a) umożliwienia Pani/Panu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości naszej strony internetowej za pośrednictwem zarejestrowanego konta,
b) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z naszym sklepem za pomocą formularza
kontaktowego bądź inną dostępną na naszej stronie formą kontaktu, c) obsługi newslettera,
d) wpisów dotyczących oferowanych towarów (np. recenzji towaru)

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

4. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Wiesław Najder adres: ul.Pogodna 13 76-200 Strzelino tel: 0048 530053141 adres e-mail najder.w@vp.pl

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ( jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych.5. ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: firmom kurierskim, firmom księgowym, firmom obsługującym płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

6 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, (chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych)a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.